منو

 

لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
اعضای هیئت علمی


دکتر هدايت‌ باقري‌ استادیار
  خلاصه رزومه
 bagheri.hedayat@gmail.com

سوابق پژوهشی

دکتر اصغر ميرزايي اصل استادیار
  خلاصه رزومه
 a.mirzaie@basu.ac.ir

سوابق پژوهشی

دکتر سنبل ناظری

استادیار
 

خلاصه رزومه

snblnazeri@yahoo.com 

سوابق پژوهشی


 
دکتر خسرو پیری‌ دانشیار
  خلاصه رزومه
khpiri@gmail.com

سوابق پژوهشی

دکتر علی دلجو دانشیار
  خلاصه رزومه
alideljou@yahoo.com

سوابق پژوهشی


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند